تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به معرفی یک روش جدید در تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف هدف پرداخته می شود. این شبکه برای داده های مربوط به ایران آموزش و تست شده است. روش مزبور در ادامه کار آقایان قابوسی ولین [2،1] انجام شده است، که بر این مبنا اقدام به تولید رکوردهای مصنوعی برای منطقه امریکا نموده اند. از ویژگیهای شبکه به کار گرفته شده توسط ا ین دو مدت زمان بسیار زیاد آموزش شبکه می باشد که در حدود یک هفته به طول انجامیده است. ضمن اینکه رکوردهای به کار گرفته شده عموما ثبتهای مختلف مربوط به یک زلزله می باشند و بدیهی است تربیت چنین شبکه با سهولت امکان پذیر است.
اما داده های به کار گرفته شده در این مقاله که مربوط به ایران می باشند. هر یک مختص به یک زلزله بوده و بدین جهت طیف وسیعی از رکوردهای ایران را پوشش می دهد. در این روش در یک مدت زمان بسیار کم شبکه عصبی مورد نظر که یک شبکه با قابلیت بازگشت فراگیر می باشد آموزش و صحت آن با تست کلیه سریها سنجیده شده است. ضمن آنکه در اینجا از تبدیل کسینوسی فوریه به جای تبدیل فوریه سود جسته ایم.

کلیدواژه‌ها