دوره و شماره: دوره 8، شماره 0 - شماره پیاپی 1000209، مهر 1346 
موجودات زنده پرکامبرین

مهندس محمود احمدزاده؛ Martin F.Glaesser