بر جذبی گازها در پنبه کوهی

نویسندگان

چکیده

دستگاه مخصوصی برای اندازه گیری میزان جذب گازها در اجسام جاذب در درجه حرارت اکسیژن مایع جوشان، و تعیین وسعت سطح آزادی که ملکولهای جذب شده میتواند بر آن قرار گیرد،ساخته و ایزوترم های بر جذبی و در جذبی گازهای جذب شده میتواند بر آن قرار گیرد ، ساخته و ایزوترم ها ی بر جذبی و در جذبی گازهای اکسیژن،ازت،کریپتن و بخار آب را در یک جسم نمونه مانند آسبست کربزوتیل ترسیم کرده از آنجا اندازه سطح آزاد آسبست در بیرون و درون الیاف و مکانیسم بر جذبی و نیز اطلاعاتی از ساختمان منفذی جسم را بدست آورده ایم.