در باره چگونگی شکست ستونها ی ترک خورده

نویسنده

چکیده

این بررسی در تابستان 1346 در بخش مهندسی مکانیک دانشگاه سیر اکیونس درایالات متحده امریکا اجرا گردیده است.