موجودات زنده پرکامبرین

نویسندگان

چکیده

تا چند سال قبل موجودات زنده پر کامبرین یعنی موجوداتی که قبل از 500 تا 1000 میلیون سال پیش زندگی میکردند بسیار نادر بود اما اخیرا تعداد بیشماری فسیل پر کامبرین در جنوب استرالیا پیدا شده است.