واژ ه هایی چند بزبانهای فارسی ،انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، برای قسمت های الکترونیک ،راه وساختمان،شیمی ،معدن و ذوب فلزات

نویسنده