دوره و شماره: دوره 44، شماره 0 - شماره پیاپی 1000205، خرداد 1361 
بررسی آب و لجن دریاچه ی ارومیه

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر اکرم صابری