کاربرد خاک و مصالح شنی تثبیت شده با آهک در راهسازی

نویسنده

چکیده

برخی از خاک ها بعلت مشخصات فنی نا مطلوب از نوع بد یا نامرغوب محسوب شده و مشکلات زیادی از نظر فنی و اقتصادی در راهسازی ایجاد می نمایند. در این موارد اغلب یا اقدام به تغییر مسیر راه و یا تعویض خاک می گردد . هرگاه بنا به عللی امکان تغییر مسیر راه و یا تعویض خاک نباشد ، روش تثبیت خاک باید مورد بررسی قرار گیرد تا اگر این روش از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد مبادرت به انجام آن می شود . تثبیت مصالح شنی با آهک سبب افزایش دوام و قدرت باروری آن می شود . از این جهت هرگاه از مصالح شنی تثبیت شده با آهک در لایه های اساس و یا زیر اساس روسازی ها استفاده شود می توان از ضخامت کل روسازی کاست . در این مقاله تاثیر آهک بر روی خاکها و مصالح شنی مورد برسی قرار گرفته و خواص و ویژگی های مصالح تثبیت شده با آهک شرح داده شده است تا با شناخت بیشتر این گونه مصالح از آن بطور اصولی تر در راهسازی استفاده گردد.