مکانیک تشکیل حباب هنگام ورود گاز از یک منفذ به درون مایعی در حال جریان " راهنما برای طراحی صفحات توزیع در ستونهای تقطیر و جذب"

نویسنده

چکیده

در این مقاله مکانیزم تشکیل حباب هنگام ورود گاز از منافذ یک صفحه ی سوراخ سوراخ به درون مایع جاری در روی یک صفحه ، مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این مطالعه بدست آوردن الگوهای ریاضی منطبق با نتایج تجربی برای محاسبه قطر حبابهای متشکله می باشد . سپس با در دست داشتن قطر حباب ها ، امکان محاسبه سطح موجود مابین فاز گاز و فاز مایع جهت انجام عمل انتقال جرم و نتیجتا محاسبه بهره دهی کار اینگونه صفحات توزیع کننده در ستون های جذب و تقطیر امکان پذیر خواهد بود . نتایج حاصله از این تحقیقات به صورت زیر خلاصه می شوند :

1- زمانی که شرایط گاز و مایع در رابطه ی

G?17


صدق کنند، قطر حبابهای متشکله از رابطه ی
بدست می آید .
( ) ) (=r

2- زمانی که شرایط جریان گاز و مایع در رابطه ی

G<17
صادق باشند ، قطر حبابهای متشکله را از رابطه ی ،
می توان محاسبه نمود.
r +( ) (0.39u r =( ) ) (