تجارب مهندسی از زلزله 15 آوریل 1979 مونت نگرو ( یوگوسلاوی)

نویسنده

چکیده

در روز 15 آوریل 1979 زلزله مخربی منطقه وسیعی از سواحل جنوب غربی یوگوسلاوی را به لرزه درآورد و بیش از 7/2 بلیون دلار خسارت بجا گذاشت . در این مقاله ، تجارب مهندسی مهمی که از این زلزله حاصل شده است به کمک تصاویر نمونه به طور خلاصه مورد بحث قرار می گیرد . نحوی عملکرد و علل اصلی خرابی ساختمان های سنگی ، آجری ، بلوک سیمانی و بتن مسلحی و تاثیر طرح معماری در روی رفتار دینامیکی ساختمانها تشریح می گردد . نحوی خرابی های ناشی از گسیختگی زمین بویژه پدیده روانگری خاک نیز در بخش آخر مقاله ارائه میشود.