دوره و شماره: دوره 56، شماره 0 - شماره پیاپی 1000172، پاییز 1374 
4. بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد

دکتر سید محمد علی موسویان؛ مهندس مجید واحدی؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی


5. شبیه سازی ذوب و تصفیه مستقیم فولاد

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد؛ مهندس عبدالرضا سیمچی


7. توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن

دکتر غفار جهانگیری؛ مهندس علیرضا انتظاری