دوره و شماره: دوره 56، شماره 0 - شماره پیاپی 1000172، آذر 1374 
بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد

دکتر سید محمد علی موسویان؛ مهندس مجید واحدی؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی


شبیه سازی ذوب و تصفیه مستقیم فولاد

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد؛ مهندس عبدالرضا سیمچی


توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن

دکتر غفار جهانگیری؛ مهندس علیرضا انتظاری