بررسی ترانسفورماتور با هسته قابل اشباع به عنوان یک دو درب

نویسندگان

چکیده

ترانسفورماتور با دو سیم پیچ نمونه ای از یک دو درب است برا ی دو درب ها روابط ماتریسی مناسبی تعریف گردیده است و به کارگیری این روابط اغلب بررسی دو دربها را آسان می کند در صورتی که تزویج مغناطیسی بین دو سیم پیچ بسیار قوی باشد یعنی در مواردی که شار پراکندگی نسبت به شار اصلی ناچیز است ترانسفورماتور به حالت ایده ال نزدیک می شود در این حالت تعیین ماتریسهای مشخصه ترانسفورماتور به عنوان دو درب و تبدیل این ماتریسها به یکدیگر مشکل میگردد .
در این مقاله روشی برای بدست آوردن ماتریسهای مشخصه ترانسفورماتور نزدیک به ایده آل و تبدیل این ماتریسها به یکدیگر ارائه می گردد همچنین رابطه بین اجزا این ماتریسها و مشخصات قابل اندازه گیری یا قابل محاسبه ترانسفورماتور مانند نسبت تبدیل مشخصه بی باری و امپدانس اتصال کوتاه بیان می شود مشخصه بی باری یک ترانسفورماتور با هسته آهنی قابل اشباع رفتار غیر خطی دارد در نظر گرفتن رفتار غیر خطی هسته در ماتریسهای دو درب نیز در این مقاله بیان می شود .
در این مقاله ابتدا به صورت مختصر مروری بر تعاریف ماتریسهای مشخص کننده دو درب می آید پس از آن دلیل کم بودن دقت در اندازه گیری یا محاسبه مستقیم عناصر ماتریسهای مشخص کننده ترانسفورماتور در حالت نزدیک به ایده ال ذکر می شود در قسمت بعد روش پیشنهادی برای تعیین ماتریسهای ترانسفورماتور به عنوان دو درب را با معرفی پارامترهای جدید بیان نموده و امکان تبدیل ماتریسهای دو درب به یکدیگر را برای ترانسفورماتور نشان خواهیم داد و در مورد تغییر رلوکتانس مغناطیسی هسته و اثر این تغییر بر روی اجزا ماتریس های مشخص کننده ترانسفورماتور نشان داده خواهد شد .