مدل سازی و تفسیر یکی از آنومالیهای مغناطیسی منطقه اکتشافی ساغند یزد

نویسنده

چکیده

به دنبال برداشت های مغناطیسی در منطقه اکتشافی ساغند یزد و وجود یکی از آنومالیهای نسبتاً گسترده و مشخص در قسمتی ازوزن مورد برداشت با استفاده از روشهای دکنولوشن ورنر و منحنیهای استاندارد پارکر ، آنومالی مذکور مورد تفسیر قرار گرفته است .
روند مطالعه به این ترتیب می باشد که ابتدابا استفاده ازروش ورنر محل و عمق سردایک از طریق مقاطع مختلفی که عمود بر دایک مغناطیسی در نظر گرفته شده محاسبه گردیده است پس از آن با برازش منحنی تغییرات حاصل از یکی از مقاطع با منحنیهای استاندارد پارکر شیب دایک تعییین شده است پس از این مرحله مقادیر آنومالی در امتداد مقطع BBبرای چند مقدار از ضخامتهای محتمل برای دایک مغناطیسی به طور مستقیم محاسبه و از بین آنها ضخامتی که منحنی تغییرات آنومالی حاصل از آن بهترین برازش را با منحنی تجربی بدست می دهد به عنوان ضخامت مناسب دایک مغناطیسی انتخاب شده است .