بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر رفتار خطوط لوله مدفون گاز تحت اثر پدیده گسلش و امواج ارتعاشی زلزله به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد در این راستا رفتار خطوط لوله مدفون تحت اثر حرکت نسبی زمین در محل گسلها به سه روش نیومارک –هال، کندی و همکاران ، ونگ –یه مورد تحلیل قرار گرقته و با استفاده از نتایج این تحلیلها ضمن آنکه اثر عوامل مختلف بر رفتار خطوط لوله مدفون بررسی شده نتایج و توصیه های لازم ارائه گردیده است همچنین تحلیل رفتار خطوط لوله مدفون تحت اثر امواج ارتعاشی زلزله به وسیله مدل تحلیل جرم متمرکز به روش گام به گام ویلسون انجام گرفته است و ضمن مشخص شدن عوامل موثر بررفتار خطوط لوله مدفون نتایج و توصیه هایی مبتنی بر روش تحلیلی به کار گرفته شده ارائه گردیده است