توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره به سابقه مطالعاتی توربین آبی بانکی به اختصار ارائه شده است نارسایی تئوری موجود در پیش بینی عملکرد آن از طریق مقایسه مقادیر تئوریک کمیات واحد با داده های منتشره و آزمایشگاهی که در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام گرفته روشن گردیده است عوامل دخیل در افتراق تئوری موجود از عملکرد توربین مورد بحث قرار گرفته الگویی برای تدوین تئوری مناسب و روند ادامه تحقیقات پیش بینی شده است .