بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد

نویسندگان

چکیده

اسید آنترانیلیک یک ماده واسطه است که می توان آن را از طریق واکنش بازآرایی هوفمن تولید نمود در این فرایند فتالیمید از واکنش دهنده های اصلی است یکی از روشهای تولید فتالیمید واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک است در مقاله حاضر چگونگی تعیین معادله سرعت واکنش اسید انیدرید فتالیک و اوره در محیط اسید استیک بررسی شده است این واکنش درجه دو است و ثابت سرعت واکنش در دمای 115 درجه سانتی گراد ، 051/0 است .