طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک کنترل کننده PID خود تنظیم جهت تثبیت ولتاژ ترمینال ژنراتور سنکرون ارائه می شود سیستم خود تنظیم طرح شده بسیار ساده است بطوریکه پیاده سازی آن در عمل به راحتی میسر خواهد بود از طرفی جهت بهتر شدن پاسخ سیستم و رفع مشکلات موجود در اجرای سیستمهای خود تنظیم سریع مدل دو نرخی یا به عبارتی سیستم کنترل با دو زمان نمونه برداری نیز در اینجا ارائه گشته و با توجه به نتایج شبیه سازی بدست آمده پاسخ بهتر سیستم دو نرخی نشان داده خواهد شد .