نمایه نویسندگان

پ

  • پی، پرویز نیک دزیمتری دزهای شدید بکمک دزیمتر شیشه ای [دوره 33، شماره 0، 1354]
  • پناهی، خسرو کریم طرح پژوهشی زنجیر آمیخته چاپ فارسی-لاتین (MIXED CHAIN) [دوره 33، شماره 0، 1354]

ح

ر

ز

  • زاهدی، چنگیز تاثیر مشخصات فیزیکی هیدروکربورهای حلقوی آرماتیک و هیدرو آرماتیک بر روی توزیع اندازه های حباب د ریک رآکتور گاز و مایع [دوره 33، شماره 0، 1354]

س

ع

  • علوی، جلیل طرح پژوهشی زنجیر آمیخته چاپ فارسی-لاتین (MIXED CHAIN) [دوره 33، شماره 0، 1354]

ف

ق

ک

ن

و

ه

  • هروی، محمود احمدزاده چینه شناسی بخش زیرین تشکیلات خوش ییلاق نتایج حاصل از بررسی های جدید [دوره 33، شماره 0، 1354]