کلیدواژه‌ها = خوردگی
بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

نازیلا ابراهیم؛ علی صابری؛ علیرضا سوری؛ محمدعلی شریف؛ حسین سرپولکی؛ فرهاد گلستانی فرد


تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، دی 1383

محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی


ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمدرضا بهاری؛ علی اکبر رحمتی پور


سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی