مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش

نویسندگان

چکیده

خوردگی آرماتورها در بتن از جمله رایج ترین خرابی ها در منطقه خلیج فارس است. دو عامل موجب خوردگی آرماتور می‌شود: یکی حضور یون کلر و دیگری کاهش pH محیط اطراف آرماتور (کربناتاسیون). مقدار کلر بحرانی برای شروع خوردگی آرماتور در بتن یکی از عواملی است که امروزه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است و در مدل های نرم افزاری مربوط به تعیین عمر مفید سازه های بتنی، دست یابی به آن اهمیت بسزائی دارد. در این مقاله مقدار کلر بحرانی در یک سازه بتنی قدیمی واقع در جزیره کیش مورد بررسی قرار گرفت. عمق کربناتاسیون, پروفیل یون کلر و مقدار کلر در سطح مشترک آرماتور و بتن تعیین شد و با مقایسه نتایج، مقدار کلر بحرانی بر حسب درصد وزنی بتن به دست آمد. نتایج حاصل, در یک نرم افزار مربوط به پیش بینی عمر مفید سازه های بتنی در خلیج فارس مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها