بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

نویسندگان

77491031

چکیده

در این تحقیق به منظور ساخت و بررسی خواص جرم ریختنی دیرگداز آلومینا ـ کاربید سیلیسیم ـ کربن جهت کاربرد در راهگاه کوره بلند، ابتدا ترکیبی بر پایه اگریگیت‌های آلومینای ذوبی قهوه‌ای با توزیع دانه‌بندی بهینه طراحی شد و خواص فیزیکی و مکانیکی بدنه‌‌‌های خشک شده در دمای C°110 و پخت شده در دماهای 1000، 1250 و 1500 درجه سانتی‌گراد ارزیابی گردید. سپس تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر خواص فیزیکی، مکانیکی و نیز رفتار خوردگی این نوع دیرگدازها ارزیابی گردید. جهت بررسی خوردگی از دو روش آزمایش بوته
(Cup Test) وFinger Test بهره گرفته شد. پس از آزمایش خوردگی جهت مشاهده رفتار خوردگی نمونه‌ها از تکنیک‌های مطالعات ریزساختاری (SEM/EDS) و فازی (XRD) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش مقدار کاربید سیلیسیم، میزان خوردگی دیرگدازها افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها