نویسنده = علیرضا آزموده اردلان
پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ مصطفی سهرابی اطهر