پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات

نویسندگان

61114383

چکیده

در این مقاله روشی جدید برای تهیه چارتهای دقیق دریائی بر اساس مشاهدات GPS و ارتفاع سنجی ماهواره‌ای ارائه گردیده است. برای تعیین موقعیت 3 بعدی دقیق روش تفاضلی دوگانه گیرنده-ماهواره مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات 10 ساله ماهواره ارتفاع سنجی توپکس-پوزایدون چارت دیتوم نقطه‌ای مطرح و با استفاده از مولفة ارتفاعی GPS (ارتفاع بیضوی) مستقیما عمقهای اندازه‌گیری شده به عمق نسبت به چارت دیتوم نقطه‌ای تبدیل گردیده‌اند. از دستاوردهای اصلی این تحقیق می‌توان به (1) حذف اثر امواج لحظه‌ای (2) حذف اثر جزر و مد و (3) تعیین چارت دیتوم در نقاط دور از ساحل اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها