آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد

نویسندگان

61114383

چکیده

در اختیار بودن بیش از 11 سال اطلاعات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای جمع‌آوری شده توسط ماهوارة توپکس-پوزایدون ما را بر آن داشت که به مطالعة جامعی در خصوص آنالیز هارمونیک تغییرات سطح آبهای جهانی و تعیین سطح متوسط جهانی دریا بپردازیم. برای این منظور ابتدا مدل موج سه بعدی برای تعداد 9 مولفة اصلی جزر و مدی S2، M2، N2، K1، P1، O1، Mf، Mm و Ssa در نظر گرفته شده و ضرایب این فرکانسها به همراه جزء ثابت معادلة موج به هارمونیک‌های کروی بسط داده شده‌اند. از آنجاییکه تعامد توابع پایة هارمونیک کروی برای کل جهان صحت داشته و برای سطح آبهای جهان که در حدود ? کل جهان را تشکیل می‌دهند فاقد خاصیت تعامدند، این توابع با استفاده از روش متعامدسازی گرام-اشمیت به توابع متعامد و یکه تبدیل گردیدند. ماحصل این محاسبات، مدلی بر حسب توابع پایة متعامد برای سطح متوسط دریا و 9 مولفة جزر و مدی پیش‌گفته بوده که با مدلهای تعریف شدة قبلی و نتایج حاصل از آنالیز تایدگیج‌ها مقایسه گردیده‌اند. در این مقاله جزئیات مدلسازی و نتایج حاصل از مقایسه با اطلاعات حاصل از آنالیز جزر و مدی تایدگیج‌ها و سطح متوسط دریای محاسبه شده توسط دیگران ذکر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها