تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

نویسندگان

چکیده

با استفاده از مدل سطح متوسط دریا ، بدست آمده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره‌ای، و ضرائب ژئوپتانسیلی بر حسب هارمونیک‌های بیضوی، حاصل از ماموریتهای ثقل سنجی ماهواره‌ای، پتانسیل ثقل بر روی شبکه‌ای متشکل از 33486 نقطه در سطح آب‌های جهان محاسبه و میانگین مقادیر این پتانسیل‌ها به عنوان پتانسیل ژئوئید ، ارائه گردیده است. از آنجائی که میانگین، یک برآورد کنندة کمترین مربعات می‌باشد، پتانسیل حاصل از روش فوق الذکر منطبق بر تعریف ژئوئید به عنوان "سطح هم‌پتانسیلی که سطح متوسط آبهای جهانی را به صورت کمترین مربعات تقریب می‌کند" بر مبنای پیشنهاد گوس و لیستینگ بوده و بدین ترتیب مقدار به عنوان برآورد جهانی پتانسیل ژئوئید و دستاورد اصلی این تحقیق ارائه شده است. در اختیار داشتن: 1- نقاطی با مختصات معلوم بر روی سطح متوسط دریا، 2- پتانسیل ژئوئید و 3- پتانسیل محاسبه شده بر روی سطح متوسط دریا، امکان محاسبه اختلاف پتانسیل سطح متوسط دریا با پتانسیل ژئوئید را پدید آورده و فرمول برونز به عنوان ابزار تبدیل کننده اختلاف پتانسیل به اختلاف ارتفاع، مورد استفاده قرار گرفته و به این ترتیب توپوگرافی سطح دریا ، به "عنوان جدائی ژئوئید و سطح متوسط دریا" محاسبه گردیده است. بدین‌سان برآوردی جدید از توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید در کل آب های جهان در زمرة دستاوردهای جانبی این تحقیق قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها