مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی عملی برای مدل سازی خطای تروپوسفریک در تعیین موقعیت مطلق با گیرنده‌های تعیین موقعیت جهانی ماهواره‌ای مانند GPS براساس مشاهدات ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت ماهواره‌ای ارائه شده است. در این روش مدل ارائه شده برای تصحیح خطای تروپوسفریک بر خلاف روشهای معمول، که مبتنی بر استفاده از اندازه‌گیری شرایط جوی در حین مشاهده می باشند، بر مبنای زمان مشاهده صورت می‌گیرد. بر اساس آزمون های عددی مدل تصحیح خطای تروپوسفری ارائه شده، می‌توان حدود 98% خطای تروپوسفریک را در محل ایستگاه دائمی در روزهای عدم به کار گیری در مدل سازی، حذف نمود. با توجه به نتایج موفقیت آمیز حاصل از آزمون های عددی توسعه این روش را برای کل کشور یا کل جهان را توصیه می نماییم.

کلیدواژه‌ها