نویسنده = طاهره کاغذچی
اختلاط محوری در رآکتورهای گاز – مایع

دوره 43، شماره 0، دی 1360

مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی


یادداشتی درباره حالت پایدار راکتورهای G.F.S.T.R

دوره 36، شماره 0، اسفند 1355

مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی


روشهای صنعتی استخراج فلزات باحلال

دوره 33، شماره 0، دی 1354

طاهره کاغذچی؛ مرتضی سهرابی


اختلاط محوری در دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع

دوره 31، شماره 0، خرداد 1354

طاهره کاغذچی؛ مرتضی سهرابی


دینامیک فرایندهای استخراج با حلال

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

طاهره کاغذچی؛ مرتضی سهرابی