اختلاط محوری در دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله بطور کلی مطالعاتی که تا حال حاضر درباره مکانیسم های جریان حقیقی سیال در ستونهای استخراج با حلال بعمل آمده است مورد بررسی قرار میگیرد.جریان حقیقی سیال با حالات ایده آلی که در محاسبات ابتدائی دستگاههای استخراج در نظر گرفته می شود تفاوتهای اساسی دارد که از آن جمله مسئله اختلاط معکوس و اختلاط محوری است که در فرض جریان قالبی ( plugflow) از آنها صرفنظر میگردد.
مسلمست که نادیده گرفتن این اثرات در طراحی نهائی دستگاههای مجاورکننده قابل قبول نخواهد بود زیرا ظرفیت ستونی که باین طریق محاسبه میشود خیلی کمتر از مقدار واقعی آن خواهد گردید.
مشخصات جریان حقیقی سیال در یک برج استخراج معمولا بقدری پیچیده است که امکان مطالعه کامل آن میسر نیست و لذا تعدادی مدل خاص وضع گردیده است تا امکان فرموله کردن جریان حقیقی را برمبنای آنها بصورت توابع ریاضی میسر سازد.
در مقاله حاضر مرور جامعی برروی این مدلهای خاص و چگونگی بدست آوردن معادلات ریاضی مربوط بهرکدام ودامنه کاربرد آنها بعمل می آید و نیز نحوه محاسبات ترسیمی و جبری برجهای استخراج در حالت تعادل غیر خطی ارائه میگردد.