کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت
اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند