نویسنده = محمودرضا حقی فام
ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد


امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

محسن پارسامقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حمید فلقی


تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی