تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

نویسندگان

چکیده

قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی از جمله موارد مهمی است که توجه بسیاری از شرکت های توزیع نیروی برق را به خود جلب کرده است. یکی از راهکارهای عمده و سهل الوصول برای ارتقاء سطح قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نصب سکسیونرها روی فیدرهای فشار متوسط است. در این مقاله با توجه به محدودیت بودجه طرح و در نظر داشتن ملاحظات فنی و اقتصادی و اهمیت نقاط بار سه مدل برای مکان یابی سکسیونر ها در شبکه های توزیع ارائه شده است. در مدل اول هدف تعیین وضعیت قرارگیری سکسیونرها به صورتی است که ضمن رعایت محدودیت حداکثر بودجه طرح هزینه های تجهیزات تعمیر و نگهداری و خاموشی ها کمیته گردد. در مدل دوم هدف اصلی تعیین بهترین نحوه صرف منبع مالی در دسترس در شبکه های توزیع به نحوی است که بیشترین بهبود را در قابلیت اطمینان بوجود آورد. در مدل سوم نیز دستیابی به حد مشخصی از قابلیت اطمینان با صرف کمترین هزینه به عنوان هدف منظور شده است. برای بهینه سازی مساله از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی استفاده شده است. کارایی روش پیشنهادی از طریق اجرای آزمایشهایی روی شبکه توزیع مربوط به باس 2 RBTS و نیز در مورد یک فیدر واقعی از شبکه توزیع ایران نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها