نویسنده = فرشاد کوثری
کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 537-545

فرشاد کوثری؛ سیدمرتضی عظیمی