نویسنده = حمید لسانی
مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی


رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی


محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

ابراهیم رحیم پور؛ حمید لسانی؛ حسین محسنی؛ یوخن کریستین؛ کورت فزر


شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

بابک عابد آشتیانی؛ حمید لسانی