نویسنده = محمدصادق معرفت
آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

محمدصادق معرفت؛ شروان عطایی؛ اسماعیل قهرمانی گرگری


بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج