طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی

نویسندگان

چکیده

برای طراحی و ارزیابی سکوهای ثابت فلزی، عموما?، دو تراز بارگذاری برای شرایط دریا تعریف می شود: تراز طراحی و تراز حّد نهایی. در این مطالعه، این دو تراز برای طراحی سکوها در منطقه پارس جنوبی تعیین شده است. ارتفاع موج متناظر با ظرفیت میانه1 در تراز بارگذاری حّد نهایی با استفاده از آنالیز خطرپذیری به دست آمده است. برای این منظور احتمال خرابی به برش پایه مربوط شده و رابطه بین برش پایه و ارتفاع موج به دست آمده است. با تخمین مقاومت ذخیره موجود در سکوهای مختلف، بارگذاری تراز طراحی نسبت به بارگذاری تراز حّد نهایی مقایسه گردیده و در نهایت روند طراحی بر اساس دو تراز بارگذاری مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده شده است که طراحی بر اساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری در یک سطح طراحی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها