نویسنده = منوچهر حقیقی
مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

حمیدرضا شاهوردی؛ منوچهر حقیقی؛ کاظم فولادی


توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

سیدنادعلی قدمی؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا بهبهانی نیا


شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

روح الله درویشی؛ منوچهر حقیقی