شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک نرم‌افزار با استفاده از مدل ترک گسسته1 برای شبیه‌سازی مخازن ترکدار توسعه داده شده است مدل ترک گسسته بر خلاف مدل تخلخل دو‌گانه که توزیع شکافها در آن بسیار ساده‌سازی شده است قادر است توزیع شکافها را مطابق با واقعیات مخزن شبیه‌سازی کند. در این شبیه‌سازی از گرید‌های نا‌منظم استفاده شده‌است و ترکها بر روی اضلاع گریدها و منطبق بر آنها در نظر گرفته شده‌اند استفاده از این روش گرید‌بندی باعث می‌شود که شکل و جهت ترکها را بتوان حفظ کرد از طرف دیگر در هر منطقه از مخزن که تغییرات خواص سنگ و سیال زیاد باشد می‌توان از گریدهای کوچکتر استفاده کرد اینکار برای افزایش دقت نتایج شبیه‌سازی ضروری است. این مدل شامل اتصال میان ماتریس و ماتریس، اتصال میان شکاف و ماتریس و اتصال میان شکاف و شکاف است و بطور کلی تابع انتقال که در مدل تخلخل دوگانه برای جریان بین ماتریس و شکاف بکار می‌رود حذف می‌گردد.
برای گرید‌بندی مثلثی از یک روش جدید که ترکیبی از دو روش دلاونی و لبه پیش‌رونده است استفاده شده است. معادلات تعریف شده در هر گرید بر اساس روش حجم محدود حل گردیده اند، استفاده از روش حجم محدود امکان بکار‌گیری گریدها با اندازه‌ها و شکل‌های گوناگون را فراهم می‌کند. در اینکار نرم افزاری برای مدلهای دو‌بعدی و سه‌بعدی توسعه داده شده است. نرم‌افزار با مطالعات موردی و بر اساس روش موازنه جرم مورد آزمایش قرار گرفته است و دقت نرم‌افزار مورد تاًیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها