نویسنده = محمدرضا بهاری
ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

سید حسین حسینی حصاری؛ محمدرضا بهاری


تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

محمدرضا بهاری؛ بابک شکراللهی


ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمدرضا بهاری؛ علی اکبر رحمتی پور


ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

محمدرضا بهاری؛ بابک کریم دادیان