تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل

نویسندگان

چکیده

در این منطقه برخورد کشتی با یک سکوی نمونه حفاری واقع در منطقه گازی – نفتی پارس جنوبی بررسی شده است. سازه مورد تصادم و کشتی به طور همزمان مدل شده اند و اندرکنش دینامیکی شمع و خاک لحاظ شده است. کشتی به صورت جرم متمرکز متصل به یک فنر غیر خطی مدل شده است. یک فنر غیر خطی دیگر فرورفتگی در بدنه عضو مورد تصادم را مدل می کند. در حدفاصل کشتی و سازه مورد تصادم یعنی بین دو فنر غیر خطی ، از المان تماس استفاده شده است، اثرات هیدرودینامیکی به صورت جرم افزوده لحاظ شده است.
برخورد کشتی با پایه ونیز عضوی بادبندی به ازاء سرعتهای مختلف برخورد بررسی شده است. اثر سخت شدگی کرنشی و غیر خطی هندسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه مطابق تحلیل های انجام شده اثرات غیرخطی هندسه و مصالح بایستی در پدیده برخورد لحاظ شوند. با توجه به تحلیل های انجام شده در این مطالعه نتیجه می شود که پاسخ سازه در پدیده برخورد به سرعت برخورد و محل برخورد بستگی دارد. از تحلیل های انجام شده نمودار بار ضربه بر حسب زمان بدست آمده است که میتواند جهت بررسی رفتار دینامیکی اعضای لوله ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها