نویسنده = محمود موسوی مشهدی
شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

حسین کاشانی زاده؛ محمود موسوی مشهدی


طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

پیام حیدری متین؛ محمد حبیبی پارسا؛ محمود موسوی مشهدی


بهینه سازی وزن در طراحی سازه های ساندویچی

دوره 53، شماره 0، آذر 1372

محمود موسوی مشهدی؛ فرهاد جاوید راد