بهینه سازی وزن در طراحی سازه های ساندویچی

نویسندگان

چکیده

مفهوم بهینه سازی سازه ها حدود 60 سال پیش معرفی شده است . اولین بار اشمیت از دانشگاه لوس آنجلس ( کالیفرنیا ) فکر ترکیب تحلیل اجزای محدود و بهینه سازی را عنوان کرده است (1960) . همکنون این شیوه کاملا درک شده و موارد متعددی به کار می رود و نرم افزارهای مناسبی نیز برایش گسترش یافته است . در این مقاله در ترکیب روش اجزای محدود و تحلیل بهینه سازی نا خطی برای طراحی بهینه ی سازه های ساندویچی از نظر حداقل وزن ، بحث شده و با استفاده از روش تقریب خطی پی در پی به همراه روش ساده دو گانه برنامه کامپیوتری طراح شده است که قابل اجرا در کامپیوترهای PC/XT/AT است و عملیات بهینه کردن وزن سازه های ساندویچی را به نحو مناسبی انجام می دهد . در پایان نوشته با حل چند مثال در همگرایی و پایداری روش بحث و بررسی شده است .