طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق

نویسندگان

چکیده

برای انجام عملیات کشش عمیق یک ورق و تبدیل آن به قطعه منشوری نامنظم از قبل طراحی شده , باید شکل اولیه ورق( لوح) , درست طراحی شود. در غیر اینصورت, محصول نهایی سالمی تولید نخواهد شد. پس طراحی شکل لوح دارای اهمیت خاصی است. لوح را می توان با روشهای تجربی و یا محاسباتی, طراحی نمود , که روش محاسباتی , دارای مزایای بسیاری است. در این مقاله با استفاده از میدان خطوط لغزش و با کمک مشخصات هندسی قالب, از قبیل زوایا و شعاع گوشه ها , طول اضلاع و ارتفاع کشش , روشی جدید جهت طراحی لوح اولیه ارائه گردیده است. در این روش کاملاً جدید, یک شبکه اورتوگونال هم سطح, نیروی سمبه در طول فرآیند کشش عمیق, حساب شده است. بر اساس روشهای ذکرشده, نرم افزاری نوشته شده است که قادر است , شکل لوح , منحنی های حرکت لوح و نیروی سمبه را با سرعتی مناسب و دقتی قابل قبول بدست دهد.

کلیدواژه‌ها