دوره و شماره: دوره 11، شماره 0 - شماره پیاپی 1000198، مهر 1347 
دماوند

حسین عرفانی؛ پتر آلنباخ