دوره و شماره: دوره 11، شماره 0 - شماره پیاپی 1000198، پاییز 1347 
7. دماوند

حسین عرفانی؛ پتر آلنباخ