دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1000195، اردیبهشت 1344