تحول های بی گاز شدن گوشته زمین و طریقه های تشکیل پوسته زمین

نویسنده

چکیده

مقدار Ar40 موجود در اتمسفر با مقداری از آن که بر اساس محاسبه می توانسته است از گوشته زمین در موقع تشکیل پوسته زمین تولید شود مقایسه شده است این محاسبه نشان می دهد که اگر فرض کنیم زمانی پوسته قاره ای زمین تمامی سطح کره زمین را می پوشانیده معادل 10 6/20 گرم آرگن بایستی در اتمسفر وجود داشته باشد در صورتیکه برآورد مقدار واقعی آن 10 5/6 گرم است برخلاف اگر فرض کنیم که پوسته قاره ای زمین هیچگاه وسعتی که خیلی بیش از مساحت فعلی آن باشد نداشته باشد مقدار آرگن موجود در اتمسفر بر اساس محاسبه به 10 7 گرم می رسد مقداری که با مقدار حقیقی آن تطبیق می کند