کلیدواژه‌ها = تحلیل سه بعدی
اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

کارن ابری نیا؛ رحیم تحریری ماسوله


تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری