نویسنده = شهره فاطمی
تعداد مقالات: 6
2. جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

شهره فاطمی؛ علیرضا خانچی؛ سیدمسعود کلانتری


3. مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

شهره فاطمی؛ رامین بزرگمهری؛ محمد هاشمی


6. بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

شهره فاطمی؛ گیتی ابوالحمد؛ محمد علی موسویان؛ یدالله مرتضوی