مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن

نویسندگان

چکیده

امروزه تصفیه گازوییل و نفتای سنگین از ترکیبات گوگردی در صنایع نفت وپالایش به جهت بالابردن کیفیت محصولات و رفع آلودگی زیست محیطی حایز اهمیت است. از آنجایی که برشهای سنگین نفتی دارای ترکیبات سنگین گوگردی از جمله بنزوتیوفن و دی بنزو تیوفن می باشند نیاز است سینتیک واکنش انجام شده مدلسازی شود تا بتوان فرایند گوگرد زداییHDS) ( را در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی شبیه سازی و طراحی کرد.
به این منظوردر مقاله حاضرمدل مناسب سینتیکی برای واکنش گوگردزدایی از خوراک دی بنزو تیوفن بررسی شده و پارامتر های بهینه آن تعیین شده اند. در این تحقیق با کمک الگوریتم های جستجوی تصادفی که یک نوع آن الگوریتم ژنتیک1 است‏ این مدلسازی انجام شده است. در مقاله حاضر از میان مدلهای دقیق سینتیکی متداول که معمولا از نوع لانگمیر-هینشلوود2 می باشند، شش معادله برای واکنش هیدروژنولیز و چهار معادله برای واکنش هیدروژناسیون انتخاب شده و توسط الگوریتم ژنتیک در برازش با نتایج آزمایشی مرجع ]1[ تحلیل شده تا پارامتر های بهینه تعیین شوند. در میان این مدل ها‏ سه مدل با دقت بالاتری برروی نتایج آزمایشی برازش شده است.
همچنین در الگوریتم بکار رفته اثر میزان جهش3 بر روی عملکرد بهینه الگوریتم در شرایط ترکیب4 کامل بررسی شدو در نهایت ملاحظه شد که در اکثر موارد با ترکیب 100% و جهش 5% نتایج سریعتر همگرا می شود.
در تحقیق حاضر الگوریتم لونبرگ-مارکوارت5 نیز در تحلیل و مقایسه با الگوریتم ژنتیک قرار گرفته است، که نتیجه شد الگوریتم مذکور بر خلاف الگوریتم ژنتیک نسبت به حدس های اولیه حساس است و امکان گرفتار شدن در دام مینیمم نسبی وجود دارد. در نهایت به دلیل عدم حساسیت الگوریتم ژنتیک نسبت به حدس های اولیه، از این الگوریتم در تعیین پارامتر های آرنیوسی ثابت های سرعت و جذب استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها