جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر

نویسندگان

چکیده

مقادیر ضریب توزیع برای کاتیون های ZrIV و HfIV در محلول های حاوی اسید سولفوریک با غلظت های مختلف و همچنین مخلوط حلال ها توسط رزین کاتیونی از نوع پلی استایرن سولفونه شده تعیین شد و بر اساس این داده ها جداسازی کاتیون های مذکور از یکدیگر با استفاده از روش کروماتوگرافی تبادل یون مورد بررسی و انجام قرار گرفت. اثر پارامترهای مختلف مثل دما ، نوع و مقدار حلال ،در بستررزین کاتیونی از نوع پلی استایرن سولفونه شده ارزیابی و شرایط مطلوب جداسازی بررسی شد.
در نتیجه اسید سولفوریک 5/0 نرمال برای شستن عمدة زیرکونیوم از بستررزین بارگذاری شده و سپس استفاده ازسیستم حلال تشکیل شده از اسید سولفوریک یک نرمال (دو قسمت حجمی) و متانول (یک قسمت حجمی) برای رانش باقیماندة زیرکونیوم موجود در ستون و در انتها اسید سولفوریک دو نرمال برای خروج هافنیوم با خلوص هسته ای مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها