نویسنده = مهدی موسوی
پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سعید بداغ آبادی؛ مهدی موسوی؛ جلال موسوی


کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

مهدی موسوی؛ محمدتقی همزبان قراملکی


بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

مهدی موسوی؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی پاشانجاتی